Privacyverklaring

PDF: privacyverklaring 2018


Privacyverklaring Stichting Odensehuis Doorwerth

Wij zijn de Stichting Odensehuis Doorwerth en zijn een ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met beginnend geheugenverlies en dementie. Ook kwetsbare ouderen in meer algemene zin zijn bij ons welkom. Wij zijn gevestigd op de Bentincklaan 7 in Doorwerth.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en te voldoen aan de wettelijk vereisten. In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw gegevens. We hebben ook aangegeven welke mogelijkheden uzelf heeft om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen, deze aan te vullen, te wijzingen of te verwijderen.

Vaste deelnemer van het Odensehuis en contactpersoon/mantelzorger

Doel
Bent u vaste deelnemer van het Odensehuis of contactpersoon/mantelzorger van een vaste deelnemer, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om

 • u zo goed mogelijk te begeleiden
 • de juiste acties te ondernemen in geval van calamiteiten
 • te zorgen dat u gebruik kunt maken van gemeentelijke voorzieningen (WMO/ PGB)
 • aan onze verplichtingen te voldoen richting CAK en uw woongemeente
 • u te kunnen factureren/automatische incasso te innen
 • u te informeren over activiteiten binnen het Odensehuis

Welke gegevens
Wij verwerken dan de volgende persoonsgegevens van u

 • NAW-gegevens en emailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • IBAN-gegevens
 • BSN (Burgerservicenummmer)
 • WMO en/of PGB-gegevens
 • Casemanager + contactgegevens
 • Huisarts + contactgegevens
 • Naam contactperso(o)n(en)/ mantelzorger(s)
 • Emailadres(sen) contacperso(o)n(en)/mantelzorger(s)
 • Telefoonnummer(s) contactperso(o)n(en)/mantelzorger(s)
 • Gegevens over uw gezondheid, leefsituatie in zoverre relevant voor de begeleiding die wij bieden

Vrijwilligers

Doel
Bent u vrijwilliger bij het Odensehuis, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om

 • een vrijwilligerscontract met u te kunnen opstellen
 • afspraken met u te kunnen maken over werkzaamheden
 • u te informeren over wijzigingen en activiteiten van het Odensehuis
 • uw declaraties en kosten te kunnen verrekenen

Welke gegevens
Wij verwerken dan de volgende persoonsgegevens van u

 • NAW-gegevens en email-adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • IBAN gegevens
 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Medewerkers

Doel
Bent u medewerker bij het Odensehuis, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om

 • een contract met u te kunnen opstellen
 • afspraken met u te kunnen maken over werkzaamheden
 • u te informeren over wijzigingen en activiteiten van het Odensehuis
 • salaris uit te kunnen betalen
 • u te kunnen begeleiden bij re-integratie bij verzuim of ziekte

Welke gegevens
Wij verwerken dan de volgende persoonsgegevens van u

 • NAW-gegevens en emailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Kopie ID bewijs
 • IBAN

Vaste relatie

Doel
Hebt u ooit deelgenomen aan een activiteit van het Odensehuis, iets toegestuurd gekregen of uw
belangstelling laten blijken, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om

 • u te informeren over de activiteiten van het Odensehuis
 • contact met u op te nemen over nieuwe activiteiten

Welke gegevens
Wij verwerken dan de volgende persoonsgegevens van u

 • voornaam en achternaam
 • affiliatie (bedrijf, organisatie)
 • emailadres
 • telefoonnummer(s)

Uitwisselen persoonsgegevens met derden

Wij wisselen alleen gegevens met derden uit als dat van belang is in het kader van de begeleiding
en doelmatige bedrijfsvoering (boekhouding, accountant). Wij vragen onze deelnemers hiervoor
nadrukkelijk toestemming bij de intake. Wij maken hierop alleen een uitzondering als het nodig is
om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als betrokkenen nadrukkelijk toestemming
hebben gegeven. Met samenwerkingspartners die gebruik maken van- of toegang hebben totonze
persoonsgegevens maken wij afspraken in een verwerkersovereenkomst.

Gebruik van foto’s en video’s

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met foto’s en video’s om te gaan. Voor het gebruik van
foto’s en video’s op onze website, sociale media en andere communicatiemiddelen vragen wij
onze deelnemers nadrukkelijk om toestemming bij de intake. Mochten er toch beelden gebruikt
worden waar u het niet mee eens bent dan kunt u dit melden via info@odensehuisdoorwerth.nl.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
gegevensverwerking dan wel wettelijk vereist is. Voor deelnemers en hun mantelzorgers geldt dat
wij persoonsgegevens bewaren tot het eind van het kalenderjaar na het beëindigen van de
overeenkomst met de Stichting Odensehuis Doorwerth.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens. Wij werken
voortdurend aan het verbeteren van de beveiliging om daarmee te voldoen aan de wettelijk eisen
en richtlijnen.

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en te laten verwijderen. U kunt hiervoor een
email sturen naar info@odensehuisdoorwerth.nl. Wij zullen de gegevens verwijderen indien dat
niet ingaat tegen wettelijke vereisten of deze nog nodig zijn voor (financiële) afhandeling van
zaken.

Vragen en klachten

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via
info@odensehuisdoorwerth.nl. Wij gaan graag met u in gesprek over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Bent u het dan toch niet eens met ons dan kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens of de arrondissementsrechtbank.