ANBI

klik hier voor het Ondernemingsplan ANBI

Naam instelling: Stichting Odensehuis Doorwerth 

RSIN-nummer: 858870071 

Vestigingsplaats: Arnhem 

KvK nummer: 71840060 

Adres: Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth 

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Odensehuis Doorwerth: 

1. Grondslag

In het Odensehuis komen mensen met geheugenverlies en (beginnende) dementie op een moment dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk dat ook zij een leven leiden waarbij zij gelijkwaardig en geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij ondanks de beperking van hun ziekte een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het Odensehuis gaat uit van de eigen regie van de deelnemers. Kernwaarden zijn: zelforganisatie, autonomie, empowerment, eigen kracht, waardigheid, respect, vrijheid, openheid en flexibiliteit. 

2. Doel 

Het bevorderen van een goede behartiging van de belangen van ouderen in de samenleving onder meer door het oprichten en in standhouden van een huiskamer voor ouderen en hun naasten naar het concept van Odensehuizen als verwoord door het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk zal zijn. 

3. Functie en positie Odensehuis 

De belangrijkste redenen voor het realiseren van een Odensehuis in Doorwerth zijn: 

➢ Een schaarste van voorzieningen in de gemeente de Renkum waarbinnen ruimte is voor eigen keuze, zelfredzaamheid en waardigheid van ouder wordende mensen, waaronder ook degenen met beginnende dementie, centraal staan (sociale benadering van dementie); Verburgt Molhuysen Staete in Oosterbeek biedt vooral aanbod-gestuurde dagopvang; Poort van Doorwerth, Huis van Renkum bieden een ontmoetingsfunctie voor alle leeftijden; 

➢ Het groeiende aantal mensen met dementie dat thuis woont en de komende jaren nog verder zal toenemen; 

➢ Het tekort aan geschikte en voor dit doel getrainde vrijwilligers; 

➢ Het bieden van een passende support van mantelzorgers waarvan nu reeds een groot percentage aangeeft overbelast te zijn; 

➢ Het delen van de opgedane kennis met alle betrokkenen (vrijwilligers, professionele zorg, andere Odensehuizen enz.) 

4. Werkwijze 

➢ Het Odensehuis is een deelnemersorganisatie. Het krijgt gestalte door de participanten, de naasten en de vrijwilligers. Een professionele coördinator heeft de leiding. 

➢ Het beoogt door kenbaarheid te geven in de gemeente Renkum en samenwerking met alle zorgprofessionals in een vroeg stadium ouderen te ontmoeten en een veilige omgeving te bieden om de eigen krachten te blijven aanspreken. Dit aanspreken van eigen kracht is essentieel voor het menszijn. 

➢ Daarnaast heeft het oog, oor en hand voor de mantelzorgers, de dierbaren, die om de vergeetachtiger wordende ouderen heen staan. Deze zorgende dierbaren komen steeds voor nieuwe uitdagingen te staan. Een steunende omgeving, waarin je die nieuwe uitdagingen kunt delen en kunt oefenen is goud waard. 

➢ Ten derde kunnen mensen hier als vrijwilliger aan de slag. Dit is uitdagend werk. Het Odensehuis biedt hen de mogelijkheid om mensen in hun kracht te versterken door de ondersteuning te bieden die uitgaat van de vraag van mensen met dementie en hun naasten. 

Zij organiseren en stimuleren activiteiten en ondersteunen vakdocenten. 

Bestuurders 

Directeur/Algemeen Coördinator:

Dhr. J.M. Straus

Raad van Toezicht:

Dhr. M.P. van Buren, voorzitter 

Mevrouw M. Jellesma-Eggenkamp

Beloningsbeleid 

De (part time) directeur en de coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de huisgenoten met een WMO-indicatie zijn de enige betaalde medewerkers. 

Alle overige werkzaamheden vinden plaats op basis van vrijwilligheid. 

Jaarstukken over het jaar 2022: